ฟอนต์หรือแบบอักษร ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี 1400 โดยริเริ่มมาจาก Johannes Gutenberg ผู้ประดิษฐ์แท่นพิมพ์ขึ้นมา จากนั้นได้มีการประดิษฐ์แบบอักษรต่างๆ ตามมา จนมาถึงปัจจุบันที่มีแบบอักษรต่างๆมากมายให้เลือกใช้ จึงได้มีการแบ่งแยกประเภทของแบบอักษรเพื่อให้ง่ายต่อการจำแนกและเลือกใช้

ปัจจุบันมีการจำแนกประเภทอักษรรูปแบบใหม่โดยยึดตาม Vox system เป็นพื้นฐาน ได้แบ่งประเภทของฟอนต์ไว้หลักๆ 4 แบบดังนี้

1. Serif Type Styles

รูปแบบฟอนต์นี้จะเป็นการเขียนแบบที่มีลักษณะทางการ พัฒนามาจากรูปแบบการเขียนด้วยมือ มีลักษณะเด่นอยู่ที่หางของตัวอักษร


Some of you might have heard this sentence, but in the case you don’t. In this article, I will explain about this out of context sentence that happens to appear out of nowhere.

If you look at the meaning of the sentence at first, it will make no sense and…


Nowadays, coding is the skill in high demands. Many people have plan to start on coding, but what in the case you don’t know anything about programming and how to start? …

P Sathiraphasukskul

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store